skcuda.cula.culaShutdown

skcuda.cula.culaShutdown()[source]

Shuts down CULA.