skcuda.special.sici

skcuda.special.sici(x_gpu)[source]

Sine/Cosine integral.

Computes the sine and cosine integral of every element in the input matrix.

Parameters:x_gpu (GPUArray) – Input matrix of shape (m, n).
Returns:(si_gpu, ci_gpu) – Tuple of GPUarrays containing the sine integrals and cosine integrals of the entries of x_gpu.
Return type:tuple of GPUArrays

Examples

>>> import pycuda.gpuarray as gpuarray
>>> import pycuda.autoinit
>>> import numpy as np
>>> import scipy.special
>>> import special
>>> x = np.array([[1, 2], [3, 4]], np.float32)
>>> x_gpu = gpuarray.to_gpu(x)
>>> (si_gpu, ci_gpu) = sici(x_gpu)
>>> (si, ci) = scipy.special.sici(x)
>>> np.allclose(si, si_gpu.get())
True
>>> np.allclose(ci, ci_gpu.get())
True